Vad går pengarna till?

Överskottet går till åtgärder för fiskens bästa. Totalt har närmare en miljon kronor samlats in. De fiskevårdsprojekt som fått pengar hittills har varit inriktade på arter som gädda, lax, harr och havsöring. Vi har sparat en hel del av överskottet för att kunna stötta fiskevårdande insatser i många år framöver.


  Följ på facebook.


Allt överskott från insamlingen går till fiskevård. Inga pengar går till administration, administrationen står Sportfiskarna för. Pengarna har hittills använts till dessa fiskevårdsprojekt:

Gäddforskningsprojektet pikereg.se

Kunskapen om gäddbestånden är bristfällig och för att kunna genomföra effektiva fiskevårdsåtgärder och hjälpa gäddan att komma tillbaka behöver vi förbättra kunskapen. Därför känns det angeläget att satsa de insamlade pengarna i detta projekt.

Läs mer på www.pikereg.se
 

Biotopvård ska få harren att öka i Vättern

I Vättern finns Sveriges sydligaste bestånd av harr, ett bestånd som dessvärre försvagats under senare år. En av de åtgärder som genomförs för att vända trenden är att förbättra harrens lekplatser i tillflödena Hornån och Gagnån. Biotopvårdsprojektet genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen och Sportfiskarna. Projektet går ut på att genomföra åtgärder för att utvärdera vilka metoder som fungerar bäst. Åtgärderna är genomförd och nu väntar vi på att se resultaten!

Läs delrapport från projektet
 

Stiftelsen för östersjölaxen

Vi tar nu nästa steg för att skydda laxen genom att skapa ”Stiftelsen för östersjölaxen”. Stiftelsen kommer att få avgörande betydelse för mer lax i våra älvar. Stiftelsen blir ett verktyg för att permanent köpa ut laxfiskerätter längs kusten och i älvmynningarna för att öka uppvandringen av lax i älvarna. Ett annat syfte är att stiftelsen blir en resurs för stöd till lokala projekt i svenska laxälvar. Sportfiskarna arbetar på alla fronter för att stärka laxbestånden, skapa ett bättre sportfiske och skapa förutsättningar för en hållbar och lönsam sportfisketurism. Tillsammans har vi möjlighet att göra skillnad för laxens bästa!

Läs mer om Stiftelsen för östersjölaxen 
 

Rädda laxen

Projektet Rädda laxen som bildades 2007 vill garantera den hotade vilda laxens och havsöringens långsiktiga överlevnad genom att ge dem större möjlighet att fortplanta sig i Norrlandsälvarna Kågeälven och Byskeälven. Projektet har fått pengar från Ge fan i våra vatten att använda i sitt arbete.  De senaste åren har laxen ökat i en del älvar, men i flera älvar är bestånden fortfarande mycket svaga. Fiskens återvandring till lekälvarna försvåras i dag kraftigt av de mängdfångande redskapen i älvarnas mynningsområden. Därför köper Rädda laxen ut rätten att nyttja laxfälleplatserna från lokala byalag och yrkesfiskare.Totalt har man i dagsläget löst fiskerätter och ingått avtal med yrkesfiskare för flera hundra tusen kronor.
 

Utrivning av damm i Moraån vid Järna

Havsöringen är en av de allra populäraste sportfiskarna i Stockholms Skärgård, men öringbestånden har det svårt i länet. Därför har vi tagit initiativ till ett projekt som kan komma att tillgängliggöra så
mycket som en mil med lekbottnar för öringen i Moraån. Moraån är redan idag ett viktigt vattendrag för öringen, men en damm vid väg 57 i Järna stoppar fiskens vandring. Därför tar vi nu initiativ till att påbörja processen för att riva dammen. Konsultföretaget Vectura har på uppdrag av Sportfiskarna gjort en utredning med förslag på hur man skulle gå till väga för att riva dammen. Rapporten visar vilka positiva och eventuella negativa effekter en utrivning skulle få. Med rapporten som grund kommer vi nu att diskutera frågan om en utrivning vidare med myndigheter och andra berörda.
 

Biotopvård i Lärjeån, Göteborg

Under hösten 2009 togs ett antal vandringshinder i fyra bäckar som alla rinner ut i Lärjeån bort. Detta med hjälp av pengar från Ge fan i våra vatten. Vandringshindren innebar att fisken inte kan vandra från havet till sina lekplatser och det är därför viktigt att ta bort dem.
 

Biotopvård i Ljungan

Tuna Östra Fiskevårdsområde har fått pengar för att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och havsöring i Allstaforsen i Ljungan. Åtgärderna kommer även att utöka antalet ståndplatser för vuxen fisk, vilket inte minst gynnar sportfisket. Åtgärderna som ska genomföras i Ljungan är att lägga tillbaka sten i vattnet som schaktats upp vid de flottledsrensningar som genomförts under årens lopp. Avsikten är att återställa älvfåran i så ursprungligt skick som möjligt. Åtgärderna kunde inte genomföras som planerat sommaren 2010 pga för höga vattenflöden. PIstället påbörjades åtgärderna hösten 2012 och de ska slutföras under 2013.
 

Back to big fish - Rovfisk & Ekologi

Sportfiskarna har dragit igång en storsatsning på fiskevårdsinsatser för rovfiskarna abborre och gädda längs hela ostkusten. Förutom mer fisk ska insatserna också leda till en bättre miljö. Pengar till satsningen kommer från flera olika finansiärer, bland annat Ge fan i våra vatten.