Årsmötesprotokoll 2023-03-09

Plats:              Tyska Bryggaregården, Karlskrona

Datum;           9 Mars 2023.

Tid:                Kl. 18:00 – 19:30

Närvarande:   Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

 

§ 1.      Mötets öppnande

 

Ordförande Björn Nilsson förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

Ordförande; Björn Nilsson

Sekreterare; Mats Pettersson

 

§ 3.      Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

           

Årsmötet beslutade att välja;

Anna Fernberg till protokolljusterare, tillika rösträknare

 

§ 4.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 

Mötet har annonserats enligt stadgarna.

 

-          Via klubbens hemsida.

-          Samt att kallelse har skickat till alla medlemmar via epost eller via brevpost.

 

Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

§ 5       Fastställande av föredragningslista

           

Förslag till årsmötet från Styrelsen 2022 att införa följande förändringar i föredragningslistan;

 

  • § 14 Val av;

Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. Borttages i föredragningslistan.

 

Styrelsens förslag;

Förslag från Styrelsen att revisons uppdraget skall inköpas av extern auktoriserad revisionsbyrå för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen gers i uppdrag att besluta vilken auktoriserad revisionsfirma som skall användas för revision av

 

Styrelsens förslag till styrelsens utformning 2022;

 

-           Ordförande

-           Vice Ordförande

-           Sekreterare

-           Kassör

-           Ledamot

-           Ansvarig Lindwallska sjön

      

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med förslagna justeringar.

 

§ 6       Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelsen 2022 föredrogs för mötet av klubbens sekreterare Mats Pettersson, och godkändes och lades enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 7.      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskapsåret.

 

Förvaltningsberättelsen för 2022 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

 

Revisorernas berättelse för 2022 lästes upp av klubbens kassör Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra 2022 år resultat i ny räkning.

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2022 ansvarsfrihet för den tid revi­sio­nen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2022.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2024).

Styrelsens förslag;

           

            a.  Seniorer; 450 kr

            b.  Juniorer (tom 19 år); 230 kr

            c.  Familj; 675 kr

           

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 11     Fastställande av ersättningar

 

            Styrelsens förslag;        

 

a)       Arvoden till styrelsen 2023; 0 kr.

 

b)      Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkända av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslås följa Skatteverkets normer för 2023

 

c)       Årskort för Lindwallska sjön handhavas till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön och medlemskap i föreningen för 2023.

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

 

Inga övriga förslag (förutom de behandlade under § 11) från styrelsen till årsmötet 2023.

  1. Inga motioner har inkommit från klubbens medlemmar.

 Förslag till stadgar ändring;

 

  • § 22

Revisorer

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 

Styrelsens förslag;

Tillägg;

Revisons uppdraget skall vara möjligt att upphandlas av en extern auktoriserad revisionsfirma eller auktoriserad revisor för revidering av klubbens ekonomiska förvaltning och räkenskaper, Styrelsen gers i uppdrag att besluta vilken auktoriserad revisionsfirma eller auktoriserad revisor som skall användas för revision av klubbens räkenskaper och förvaltning senast vid ett styrelsemöte i kvartal 4 för verksamhetsåret.   

 

Årsmötet godkände styrelsens förslag.

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst

ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte. Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta.

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

 

Budgeten för 2023 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes, och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 14.    Val av

 

a)       Ordförande för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson (nyval), till ordförande med en mandattid på ett år.

 

b)      Styrelseledamöter för en tid av två år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg och Richard Johansson till styrelseledamöter för en mandattid på två år.

 

c)       Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Christer Leksell till valberedning för ett år. Suppleant förslag framkom ej under årsmötet.

 

d)    Ordförande i Sjö kommittén för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som ansvarig Lindwallska sjön för ett år.

 

e.)       Materialansvarig för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som material ansvariga för ett år.

 

f.)      Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar och övriga instanser för ett år.

 

§ 15.    Övriga frågor.

 

1)    Klubbens medlem Christer Leksell framförde att klubben borde undersöka huruvida det går att få fler företags fiske till Lindwallska sjön för 2023. Björn Nilsson svarade att klubben har jobbat med detta kontinuerligt, och att han hoppas att den nya styrelsen fortsätter detta arbete, men han påpekade också att det finns många utmaningar med att lyckas med detta.

 

2)    Klubbens medlem Rickard Johansson framförde huruvida klubben skall fortsätta att publicera fångstrapporterna på klubbens hemsida. Årsmöte gav den nya styrelsen i uppdrag att utreda detta vid nästa styrelses möte.

 

3)    Klubbens medlem Rikard Johansson frågade hur den inköpta kalken skiljer sig emot den kalk som bönder. Wayne Holmberg förklarade att det är samma typ av kalk (s.k. foderkalk)

 

4)    Klubbens medlem Christer Leksell framförde att medlemsavgifterna och fiskekort (årskort) vid Lindwallska sjön, borde vara i samma nivå för klubbens juniorer. Ordförande Björn Nilsson svarade att fiskekortpriserna för 2023 är fastställda av styrelsen 2022, och om Christer Leksell önskar förändring i framtiden, att en motion bör insändas till årsmötet 2024.

 

5)    Mats Pettersson förklara övergripande klubbens beslut att över gå till ifiske.se rörande digital försäljning av fiskekort.

 

§ 16.    Mötets avslutande

 

Årsmötet överlämnade en gåva till avgående Ordförande för hans arbete i förening som Ordförande mellan 2019–2022. Årsmötet och den avgående styrelsen informerade att Björn Nilsson är nu hedersmedlem i klubben.

 

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.