Kallelse till årsmöte 2019

Sportfiskarna Karlskrona

Datum; 2019-03-20,

klockan; 19:00, Plats; Tyska Bryggaregården

 

 

Följande förslag från styrelsen;

 

1)   Dagordning; borttagning av funktionärsval för;

-         Ordförande Ungdomskommittén

-         Ordförande Tävlingskommittén, tillika Tävlingsledare

-         Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

-         Två revisorer för en tid av ett år samt en revisor suppleant för en tid av ett år.

 

2)   Medlemsavgifter för 2020. Styrelsen beslutar att lämna följande förslag till årsmötet;

  • Senior 2020; 375 kr (höjning, pga. höjning från Förbundet 2020)
  • Junior 2020; 200 kr (höjning, pga. höjning från Förbundet 2020)
  • Familj 2020; 550 kr (höjning. pga. höjning från Förbundet 2020)

3)   Arvoden till styrelsen kvarstår till 0 kr.

 

4)   Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkända av styrelsen för Sportfiskarna   Karlskrona, föreslås till 18,50 kr/mil (skall följa skatteverkets normer för 2019).

 

5)   Förslag från Styrelsen att revisons uppdrag skall inköpas av extern auktoriserad revisionsbyrå för kommande verksamhetsåret.

 

6)   Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen och för fiskevakter som är medlemmar i klubben 2019, och med godkänt förordnande för Lindwallska sjön för 2019, och godkända fiskevakter av styrelsen 2019.

 

7)   Styrelsens förslag till styrelsens utformning 2019;

-         Ordförande

-         Vice Ordförande

-         Sekreterare

-         Kassör

-         Ansvarig Lindwallska sjön

-         Eventuellt 2 Ledamöter

 

8)  Styrelsens förslag till budget 

                      

9)  Förslag till stadgeändringar;

Stadgeändring som godkändes vid årsmöte 2018, och för att dessa skall verkställas 2019, så behövs beslut via två årsmöten

Följande föreslås tagas bort ur stadgarna;

§ 3 Tillhörighet

Förreningen är ansluten till Svenska Castingförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges    Riksidrottsförbund (RF)

§ 18  Ärenden vid årsmötet

                      f) Ordförande i ungdomskommittén för en tid av ett år.

                      g) Ordförande i sjö kommittén för en tid av ett år.

                      h) Ordförande i tävlingskommittén tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

                      j) Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte. Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag till ändringar av stadgar skall bifogas kallelse till årsmötet.

 

Dagordning i enlighet med stadgarna

1)    Mötets öppnande.

2)    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)    Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

4)    Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5)    Fastställande av föredragningslista.

6)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7)    Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för det senaste räkenskapsåret.

8)    Revisorernas berättelse.

9)    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

10)  Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år.

11)  Fastställande av ersättningar.

12)  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

13)  Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

14)  Val av

a)    Ordförande för en tid av ett år.

b)    Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.

c)     Halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.

d)    Två revisorer för en tid av ett år samt en revisor suppleant för en tid av ett år.

e)    Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

f)      Ordförande i ungdoms kommitté för en tid av ett år.

g)    Ordförande i sjö kommittén för en tid av ett år. (Ansvarig för Lindwallska sjön)

h)    Ordförande i tävlings kommitté tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

i)      Materielansvarig för en tid av ett år.

j)      Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

k)     Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

15)   Övriga Frågor                                                                                                                                                                                                                16)      Mötets avslutande.  

Inga förslag eller motioner från medlemmarna har inkommit till Styreslen enligt stadgarnas tidsaspekt, därför inget att föredraga under denna paragraf.

  

 

Klubben bjuder på Kaffe & Frallor.

Välkomna Önskar

 

  

Styrelsen              

                                                                                                                                                                                                                        Sportfiskarna Karlskrona