Årsmötesprotokoll 2022-03-22

 

 

Plats:              Tyska Bryggaregården, Karlskrona

 

Tid:                Kl. 18:30 – 19:00

 

 

 

Närvarande:   Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

 

 

 

§ 1.      Mötets öppnande

 

Ordförande Björn Nilsson förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

 

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

 

Ordförande; Björn Nilsson

 

Sekreterare; Mats Pettersson

 

 

 

§ 3.      Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

Anna Fernberg till protokolljusterare, tillika rösträknare

 

 

 

§ 4.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 

Mötet har annonserats enligt stadgarna.

 

-          Via klubbens hemsida.

 

-          Samt att kallelse har skickat till alla medlemmar via epost eller via brevpost.

 

Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

 

§ 5       Fastställande av föredragningslista

 

Förslag till årsmötet från Styrelsen 2021 att införa följande förändringar i föredragningslistan;

 

  • § 14  Val av;

 

Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. Borttages i föredragningslistan.

 

Styrelsens förslag;

 

Förslag från Styrelsen att revisons uppdraget skall inköpas av extern auktoriserad revisionsbyrå för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen gers i uppdrag att besluta vilken auktoriserad revisionsfirma som skall användas för revision av

 

Styrelsens förslag till styrelsens utformning 2022;

 

-           Ordförande

 

-           Vice Ordförande

 

-           Sekreterare

 

-           Kassör

 

-           Ledamot

 

-           Ansvarig Lindwallska sjön

 

 

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med förslagna justeringar.

 

§ 6       Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelsen 2021 föredrogs för mötet av klubbens sekreterare Mats Pettersson, och godkändes och lades enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

 

 

§ 7.      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskapsåret.

 

Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

 

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

 

Revisorernas berättelse för 2021 lästes upp av klubbens kassör Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra 2021 år resultat i ny räkning.

 

 

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2021 ansvarsfrihet för den tid revi­sio­nen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2021.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2023).

 

            Styrelsens förslag;

 

            a.  Seniorer; 410 kr

 

            b.  Juniorer (tom 19 år); 210 kr

 

            c.  Familj; 610 kr

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

 

§ 11     Fastställande av ersättningar

 

Styrelsens förslag;        

 

 

 

a)       Arvoden till styrelsen 2022; 0 kr.

 

b)      Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa Skatteverkets normer för 2022–23).

 

c)       Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön och medlemskap i föreningen för 2022.

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

 

 § 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

 

 Inga övriga förslag (förutom de behandlade under § 11) från styrelsen till årsmötet 2020.

 

Motioner

 

Motion nr 1 till SF Karlskrona årsmöte 2022 från Christer Leksell:

 

Det händer lite då och då att personer som vill lösa fiskekort vid Lindwallska sjön inte göra detta, bl.a. på grund av att de inte har Visa eller MasterCard. Detta händer framför allt våra utländska gäster, men ibland även svenska fiskare och framför allt då äldre fiskare. Några gånger har det löst sig med att personen betalt kontant till Berry, som sedan satt in pengarna på klubbens konto. Nackdelen är ju då att fiskaren inte har något bevis att visa upp vid fiskekortskontroll. Jag föreslår därför att klubben återinför möjligheten till kontantbetalning vid sjön genom att lägga ut några "fiskekortskuvert" i lådan vid sjön. Dessa skulle i så fall endast vara ämnade att användas i nödfall då ordinarie betalningsmetod ej går att använda.

 

Motion nr 2 till SF Karlskrona årsmöte 2022 från Christer Leksell:

 

Föreslår att klubben ändrar kraven för familjemedlemsskap till följande: Krav att alla är folkbokförda på samma adress. Detta borde räcka som krav. Varför måste en familj innehålla 2 vuxna? Nuvarande regler innebär ju att t.ex. en ensamstående mamma med 3 barn inte kan lösa familjemedlemskap.

 

Styrelsens yttrande och svar på motion 1:1:

 

Då Sverige generellt är på väg emot ett kontant fritt samhälle etc etc, så anser Styrelsen att det inte finns någon anledning till att återinföra kontant betalning av fiskekort, då det är extremt få personer som idag inte har möjligheten att betala fiskekort via fiskekort.se. Ett återinförande av möjligheten att lösa fiskekort skulle också innefatta mer administration och ökade kostnader för klubben, vilket i slutänden kan medföra att fiskekorts avgifterna måste höjas.

 

Förslag till behandling; Styrelsen anser därmed motion 1 besvarad och föreslår årsmötet att avslå motion nr 1.

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens yttrande, och beslutade att avslå motionen.

 

Styrelsens yttrande och svar på motion 1:2:

 

Styrelsen anser att detta är ett bra förslag, och föreslår att denna förändring av medlemskapet skall införas from 1 januari 2023.

 

Förslag till behandling; Styrelsen tillstyrker motionen, och förslår årsmötet att godkänna motion nr 2, med tillägg att detta införs from 1 januari 2023.

 

Årsmötet beslutade att godkänna motion nr 2, med tillägg att detta införs from 1 januari 2023.

 

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

 

Budgeten för 2022 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes, och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

 

§ 14.    Val av

 

a)       Ordförande för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Björn Nilsson (omval), till ordförande med en mandattid på ett år.

 

b)      Styrelseledamöter för en tid av två år och ett år

 

Mötet beslutade att utse Anna Fernberg och Yvonne Jonsson till styrelseledamöter för en mandattid på två år.

 

c)       Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

 

Inga förslag framlades av årsmötet. Årsmötet beslutade att ge Styrelsen för 2022 i uppdrag att framtaga förslag till en ny valberedning inom 6 månader.

 

d)    Ordförande i Sjö kommittén för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som ansvarig Lindwallska sjön för ett år.

 

e.)       Materialansvarig för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som material ansvariga för ett år.

 

f.)      Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar och övriga instanser för ett år.

 

§ 15.    Övriga frågor.

 

1)   Klubbens medlem Christer Leksell framförde att klubben borde undersöka huruvida det går att få fram historiska data rörande fiskekortförsäljningen via fiskekort.se. Styrelsen kommer att undersöka detta snaras möjligt och informera utfallet till klubbens fiskevakter och övriga berörda.

 

2)    Christer Leksell förslog att en stadga ändring rörande revisorerna, så beslut inte behöver taga vid varje årsmöte (§ 14 i årsmötets protokoll). Styrelsen uppdragas att diskutera detta, och besluta om ett eventuellt stadgeändringsförslag till årsmötet 2023.

 

§ 16.    Mötets avslutande

 

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.