Årsmötesprotokoll 2019-03-20

 

Plats:              Tyska Bryggaregården, Karlskrona

Tid:                kl. 19:00 – 20:30

 

Närvarande:   Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

 

 § 1.      Mötets öppnande

 

 Vice Ordförande Björn Nilsson förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

Ordförande; Björn Nilsson

Sekreterare; Mats Pettersson

 

§ 3.      Val av protokoll justerare, tillika rösträknare.

           

Årsmötet beslutade att välja;

Anna Fernberg och Tomas Berglund till protokoll justerare, tillika rösträknare

 

§ 4.       Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 

Mötet har annonserats enligt stadgarna. Via klubbens hemsida. Samt att kallelse har skickat till medlemmar via epost eller via brevpost. Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

§ 5       Fastställande av föredragningslista

                     

Sekreteraren för årsmötet Mats Pettersson föreslår att följande paragrafer skall borttagas från föredragningslistan enligt styrelsens förslag till årsmötet;

 

  • § 14

Val av

c)       Halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.

d)  Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.

      f)  Ordförande i ungdoms kommitté för en tid av ett år.

h)  Ordförande i tävlings kommitté tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

 j) Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

 

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med föreslagna justeringar.

           

§ 6                 Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelsen 2018 föredrogs för mötet av klubbens sekreterare Mats Pettersson, och godkändes och lades enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 7.      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskapsåret.

 

Förvaltningsberättelsen för 2018 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

 

Revisorernas berättelse för 2018 lästes upp av klubbens kassör Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra årets resultat i ny räkning.

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2018 ansvarsfrihet för den tid revi­sio­nen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2018.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2020).

 

            Styrelsens förslag;

           

            a.  Seniorer; 375 kr

            b.  Juniorer (tom 19 år); 200 kr

            c.  Familj; 550 kr (mini krav; 2 vuxna + 1 Junior, folkbokförda på samma adress)

           

            Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 11     Fastställande av ersättningar

 

            Styrelsens förslag;   

 

a)       Arvoden till styrelsen kvarstår till 0 kr.

 

b)      Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa skatteverkets normer för 2019).

 

c)       Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön och medlemskap i föreningen för 2019.

 

 § 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

 

  1. Styreslen förslag till styrelsens utformning 2019;

 

-    Ordförande

-    Vice Ordförande

-    Sekreterare

-    Kassör

-    Ansvarig Lindwallska sjön

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag gällande utformning 2019.

 

  1. Förslag från styreslens att revisons uppdrag skall inköpas av extern auktoriserad revisonsbyrå för kommande verksamhetsåret.

 

Mötets beslutade att revision av klubbens räkenskaper skall utföras av revisons firma; För enkelt bolag, med revisor Lennart Månsson, för verksamhetsåret 2019.

       2. Förslag till stadgeändringar;

 

                 Följande föreslås tagas bort ur stadgarna;

           

                 § 3 Tillhörighet

                 Föreningen är ansluten till Svenska Castingförbundet och är därigenom ansluten till             Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

           

                 § 18  Ärenden vid årsmötet

 

                 f) Ordförande i ungdomskommittén för en tid av ett år.

                 g) Ordförande i sjö kommittén för en tid av ett år.

                 h) Ordförande i tävlingskommittén tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

                 j) Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav          minst ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte.                    Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta. Förslag till ändring av stadgarna                     får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

Årsmötet beslutade enligt stadgarna att dessa stadgeändringar skall verkställas, och då två årsmöte i rad enligt stadgarna har nu så beslutat, skall dessa stadga ändringar införas med omedelbar verkan.

            

  1. Motioner;

 

            Inga inkomna motioner fanns till behandling.

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

 

            Budgeten för 2019 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes, och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

 

§ 14.    Val av

 

a)       Ordförande för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Björn Nilsson (nyval), till ordförande med en mandattid på ett år.

 

b)      Styrelse ledamot för en tid av två år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg till styrelseledamot för en mandattid på två år.

 

e)         Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Yvonne Jonsson som sammankallande i valberedningen, samt Torbjörn Höjer som suppleant.

 

g.) Ordförande i Sjö kommittén för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som Ordförande i Sjö kommittén för ett år.

 

i)        Materialansvarig för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg och Anna Fernberg som Material ansvariga för ett år.

 

k.)    Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar för ett år.

 

§ 15.    Övriga frågor.

 

  1. Frågan om hur sophantering skall hanteras vid Lindwallska sjön diskuterades. Klubbens nya styrelse uppdrages att hitta bästa praktiska och ekonomiska lösning för denna hantering för 2019.

 

  1. En sluten ”Facebook” sida för fiskevakterna skall upprättas. Årsmötet gav Christer Leksell i uppdrag att administrera detta.

 

  1. Fråga om kalkning vid Lindwallska sjön kommer att ske 2019. Wayne Holmberg informerade att s.k. ”helikopter kalkning” genomföres 11 mars 2019 (2 ton i sjön, och 2 ton vid bäcken)

 

§ 16.    Mötets avslutande

 

Klubben ordförande 2013-2018, Tommy Öhlin, avtackades med blommor och en gåva. Tommy Öhlin föreslogs att bli hedersmedlems i klubben. Årsmötet beslutade med full majoritet att Tommy Öhlin blir hedersmedlem i klubben from 20 mars 2019.

 

Avgående styrelseledamoten Rickard Lindkvist avtackades med blommar och en gåva

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.