Årsmötesprotokoll 2021-05-29

 

Plats:              Lindwallska sjön, Karlskrona

Tid:                Kl. 15:00 – 16:00

 

Närvarande:   Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

 

§ 1.      Mötets öppnande

 

Ordförande Björn Nilsson förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

Ordförande; Björn Nilsson

Sekreterare; Mats Pettersson

 

§ 3.      Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

           

Årsmötet beslutade att välja;

Wayne Holmberg och Tomas Berglund till protokolljusterare, tillika rösträknare

 

§ 4.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 

Mötet har annonserats enligt stadgarna.

 

-          Via klubbens hemsida.

-          Samt att kallelse har skickat till alla medlemmar via epost eller via brevpost.

 

Årsmötet har varit framskjutet pga. Coivd-19 Pandemin i Sverige, med hänsyn till gällande restriktioner.

 

Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

§ 5       Fastställande av föredragningslista

           

Förslag till årsmötet från Styrelsen 20202 att införa följande förändringar i föredragningslistan;

 

  • § 14  Val av;

Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. Borttages i föredragningslistan.

 

Styrelsens förslag;

 

Förslag från Styrelsen att revisons uppdraget skall inköpas av extern auktoriserad revisionsbyrå för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen gers i uppdrag att besluta vilken auktoriserad revisionsfirma som skall användas för revision av

 

Styrelsens förslag till styrelsens utformning 2021;

 

-           Ordförande

-           Vice Ordförande

-           Sekreterare

-           Kassör

-           Ledamot

-           Ansvarig Lindwallska sjön

      

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med förslagna justeringar.

 

§ 6       Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelsen 2020 föredrogs för mötet av klubbens sekreterare Mats Pettersson, och godkändes och lades enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 7      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskapsåret.

 

Förvaltningsberättelsen för 2020 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

 

Revisorernas berättelse för 2020 lästes upp av klubbens kassör Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra 2020 år resultat i ny räkning.

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2020 ansvarsfrihet för den tid revi­sio­nen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2020.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2022).

            Styrelsens förslag;

           

            a.  Seniorer; 400 kr

            b.  Juniorer (tom 19 år); 200 kr

            c.  Familj; 600 kr (minikrav; 2 vuxna + 1 Junior, och folkbokförda på samma adress)

           

            Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 11     Fastställande av ersättningar

 

            Styrelsens förslag;        

 

a)       Arvoden till styrelsen 2021; 0 kr.

 

b)      Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa Skatteverkets normer för 2021).

 

c)       Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön och medlemskap i föreningen för 2021.

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

 

  1. Inga övriga förslag (förutom de behandlade under § 11) från styrelsen till årsmötet 2020.

 

  1. Motion

           

            Motion / Christer Leksell 2020-11-30

 

Motion till Sportfiskarna Karlskrona årsmöte 2021:

 

För att klubben skall verka för en stark och aktiv ungdomsverksamhet och därigenom stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomar och ge dem ett ökat utbyte av fritiden föreslår jag följande förändringar för avgifter och bestämmelser i Lindwallska sjön:

 

1. Barn t.o.m. 11 år äger rätt att fiska på vuxens fiskekort när man tillsammans besöker Lindwallska sjön. Antalet fiskar som får upptagas per fiskedag är 2 ädelfisket för barn och vuxen tillsammans.

 

2. Priser för fiskekort:

Dagskort 220 sek för vuxna, 120 sek för ungdom 12-17 år.

Sommar kort 1000 sek för vuxna, 500 sek för ungdom 12-17 år

Årskort 3000 sek för vuxen, 1500 sek för ungdom 12-17 år.

Nedan finns jämförelse med andra put and take vatten.

Harasjömåla put and take tar 255 sek för vuxna och 185 sek för ungdom 12-17 år för dagskort. Barn t.o.m 11år fiskar gratis på vuxens fiskekort i dennes sällskap. 4 laxfiskar/kort.

Skärsjön och Galtsjön 100 sek för vuxna och 30 sek för ungdom 13-18 år för dagskort. Årskort 1000 sek för vuxna och 400 sek för ungdom. 3 regnbågar per kort.

Hökensås, 220 sek för vuxna och 120 sek för ungdom 10-15 år för dagskort. 3 regnbågar/kort.

 

Styrelsens yttrande och svar på motion 1:1:

 

Styrelsen anser att gällande regler för barn att fiska på målsmans fiskekort inte behöver förändras. Utan att gällande regler kvarstår;

 

Barn (under 11 år) till målsman med giltigt Fiskekort, äger rätt att fiska på målsmans fiskekort när man tillsammans besöker Lindwallska sjön. Antal fiskar som får upptagas per fiskedag är 2 st. för barn och målsman tillsammans

 

Förslag till behandling; Styrelsen anser därmed motion 1:1 besvarad och föreslår årsmötet att avslå motionen.

 

Årsmötet beslutade att godkänna motionen (del 1:1) via öppen votering, och att förändringen skall träda i kraft from 2022-01-01.

 

Styrelsens yttrande och svar på motion 1:2:

 

Styrelsens åsikt är att fiskekort priser beslutas av sittande styrelse inför nytt verksamhets år, och bör sidledes inte behandlas på klubben årsmöte. Styrelsen vidhåller att styrelsens beslut för fiskekort priser 2021 skall gälla;

Dagskort; 230 kr

Årskort: 3.150 kr

Årsungdoms kort för ungdomar (tom det året man fyller 16 år) och med giltigt medlemskap i klubben 1,575 kr

Sommar kort; 1.050 kr 

 

Förslag till behandling; Styrelsen anser därmed motion 1:2 besvarad och föreslår årsmötet att avslå motionen.

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens yttrande, och beslutade att avslå motionen.

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

 

Budgeten för 2021 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes, och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 14.    Val av

 

a)       Ordförande för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Björn Nilsson (omval), till ordförande med en mandattid på ett år.

 

b)      Styrelseledamöter för en tid av två år och ett år

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson och Wayne Holmberg till styrelseledamöter för en mandattid på två år.

 

c)       Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Yvonne Jonsson som sammankallande i valberedningen, samt Torbjörn Höjer som suppleant.

 

d)    Ordförande i Sjö kommittén för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som Ansvarig Lindwallska sjön för ett år.

 

e.)       Materialansvarig för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som Material ansvariga för ett år.

 

f.)      Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar och övriga instanser för ett år.

 

§ 15.    Övriga frågor.

 

Klubbens medlem Karin Berglund framförde att klubben borde marknadsföra sig på fler språk, framför allt så borde klubbens hemsida finnas på flera språk.

Styrelsen kommer att diskutera huruvida detta är möjligt på kommande styrelsemöten

 

§ 16.    Mötets avslutande

 

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.