Årsmötesprotokoll 2020-03-11

 

Plats:              Tyska Bryggaregården, Karlskrona

Tid:                Kl. 18:00 – 19:30

 

Närvarande:   Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

 

 

 

§ 1.      Mötets öppnande

 

Ordförande Björn Nilsson förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

Ordförande; Björn Nilsson

Sekreterare; Mats Pettersson

 

§ 3.      Val av protokoll justerare, tillika rösträknare.

           

Årsmötet beslutade att välja;

Niclas Andersson och Tomas Berglund till protokoll justerare, tillika rösträknare

 

§ 4.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 

Mötet har annonserats enligt stadgarna. Via klubbens hemsida. Samt att kallelse har skickat till alla medlemmar via epost eller via brevpost. Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

§ 5       Fastställande av föredragningslista

           

Förslag till årsmötet från Styrelsen 2019 att införa följande förändringar i föredragnings listan;

  • § 14

Val av

Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år. Ersätts med;  - Val av extern revisor för en tid av ett år.

      

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med föreslagen justering.

           

§ 6       Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelsen 2019 föredrogs för mötet av klubbens sekreterare Mats Pettersson, och godkändes och lades enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 7.      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskapsåret.

 

Förvaltningsberättelsen för 2019 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

 

Revisorernas berättelse för 2019 lästes upp av klubbens kassör Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra 2019 år resultat i ny räkning.

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2019 ansvarsfrihet för den tid revi­sio­nen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2019.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2021).

 

            Styrelsens förslag (oförändrade medlemsavgifter);

           

            a.  Seniorer; 375 kr

            b.  Juniorer (tom 19 år); 200 kr

            c.  Familj; 550 kr (mini krav; 2 vuxna + 1 Junior, folkbokförda på samma adress)

           

            Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 11     Fastställande av ersättningar

 

            Styrelsens förslag;        

 

a)       Arvoden till styrelsen 2020; 0 kr.

 

b)      Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna  Karlskrona, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa skatteverkets normer för 2020).

 

c)       Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön och medlemskap i föreningen för 2020.

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

 § 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

 

  1. Styreslen förslag till styrelsens utformning 2020;

 

-    Ordförande

-    Vice Ordförande

-    Sekreterare

-    Kassör

-    Ansvarig Lindwallska sjön

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag gällande utformning / konstituering 2020.

 

  1. Förslag från styreslens att revisons uppdrag skall inköpas av extern auktoriserad revisonsbyrå för kommande verksamhetsåret.

 

Årsmötet beslutade att revision av klubbens räkenskaper skall utföras av extern revisons firma för verksamhetsåret 2020.

 

Inga inkomna motioner fanns till behandling.

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

 

Budgeten för 2020 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes, och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 14.    Val av

 

a)       Ordförande för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Björn Nilsson (omval), till ordförande med en mandattid på ett år.

 

b)      Styrelse ledamöter för en tid av två år och ett år

 

Mötet beslutade att utse Tomas Berglund och Anna Fernberg till styrelseledamöter för en mandattid på två år.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson till styrelseledamot för en mandattid på ett år.

 

c)       Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Yvonne Jonsson som sammankallande i valberedningen, samt Torbjörn Höjer som suppleant.

 

d)    Ordförande i Sjö kommittén för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som Ordförande i Sjö kommittén för ett år.

 

e.)       Materialansvarig för en tid av ett år

 

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg och Anna Fernberg som Material ansvariga för ett år.

 

f.)      Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar och övriga instanser för ett år.

 

§ 15.    Övriga frågor.

 

Klubbens medlem Christer Leksell kunde inte närvara vid årsmötet, och hade därför insänt via Email följande frågor till årsmöte, för behandling under paragrafen övriga frågor;

 

  1. Varför höja fiskekorten för ungdom till nästan det dubbla? Argumentet att ungdom tar upp lika mycket fisk som en vuxen håller inte. Ungdomar ser lika bra bra som en vuxen, men har alltid lägre biljettpris på t.ex fotbollsmatcher och har också lägre pris på buss- och tågresor. Vi har fortfarande olika priser på medlems avgiften i klubben, så där är vi inte konsekventa i så fall. Det är väl gränsfall till att vi bryter mot klubbens stadgar §1 som säger: "Klubben skall verka för en stark och aktiv ungdomsverksamhet och därigenom stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomar och ge dem ett ökat utbyte av fritiden".

 

Jag kollade upp fiskekortpriserna på andra vatten.

 

Harasjömåla put & take. Vuxen 255/ ungdom 185

Hökensås 275/165, 220/120

Ronnebyån 100/30, säsongskort 700/200

Skärsjön 100/30 säsongskort 1000/400

Galtsjön 100/30 säsongskort 1000/400.

 

Årsmötet beslutade att överföra denna fråga till den nya styrelsen för 2020 för behandling på kommande styrelsemöte. Information rörande behandlingen av denna fråga på kommande styrelsemöte skall översändas till Christer Leksell.

 

  1. Det var länge sedan det skedde någon uppdateringen av fångstrapporterna. Det är 167 dagar sedan, alltså nästan ett halvår.

Har det verkligen inte fångats någon fisk sedan 27/10 2019?

 

Årsmötet via Ordförande förklarade att ingen fisk har inrapporterat sedan 2019-10-27.

 

 

§ 16.    Mötets avslutande

 

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.