Karlskrona 2018-02-13

Kallelse till årsmöte 2018

Sportfiskarna Karlskrona                                                                                                                      Datum; 2018-03-24, klockan; 13:00, Plats; Tyska Bryggaregården

 

Följande förslag från styrelsen;

1)         Dagordning; borttagning av funktionärsval för;

-           Ordförande Ungdomskommittén

-           Ordförande Tävlingskommittén, tillika Tävlingsledare

-           Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

-           Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.

 

2          Medlemsavgifter för 2019. Styreslen beslutade att lämna följande förslag till årsmötet;

  • Senior 2019; 350 kr
  • Junior 2019; 175 kr
  • Familj 2019; 500 kr

3)         Arvoden till styrelsen kvarstår till 0 kr.

 

4)         Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa skatteverkets normer för 2018).

 

5)         Förslag från Styrelsen att revisons uppdrag skall inköpas av extern auktoriserad revisonsbyrå   för kommande verksamhetsåret.

 

6)         Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen och för fiskevakter som är medlemmar i klubben 2018, och med godkänt förordnande för Lindwallska sjön för 2018,        och godkända fiskevakter av styrelsen 2018.

 

7)         Styreslen förslag till styrelsens utformning 2018;

-           Ordförande

-           Vice Ordförande

-           Sekreterare

-           Kassör

-           Ansvarig Lindwallska sjön

-           2 Ledamöter

 

8)         Styrelsens förslag till budget 2018;

      BUDGET     BUDGET    
      Intäkter     Utgifter   Resultat
      2018     2018   2018
Medlemsavgifter              
  Senior           8 125 kr              6 090 kr    
  Junior              875 kr                525 kr    
  Familjekort           7 500 kr              4 500 kr    
  Förbunds avgift                -   kr              3 300 kr    
            16 500 kr            14 415 kr          2 085 kr
Lindwallska   sjön              
  Dagskort försäljning, senior         66 000 kr                  -   kr    
  Dagskort försäljning, senior Internet         30 000 kr                  -   kr    
  Dagskort försäljning Junior           7 500 kr                  -   kr    
  Dagskort försäljning, Junior Internet           2 000 kr                  -   kr    
  Dagskort försäljning Isfiske              200 kr                  -   kr    
  Dagskort försäljning Isfiske Internet              200 kr                  -   kr    
  Årskort försäljning         20 000 kr                  -   kr    
  Fiskinköp Regnbåge                -   kr            56 400 kr    
  Fiskinköp Öring                -   kr            14 800 kr    
  Arrende kostnad                -   kr            10 000 kr    
  Sophämtning & Latrin tömning                -   kr              6 500 kr    
  Underhåll                -   kr              5 500 kr    
  Bank / Loomis                -   kr              1 500 kr    
  Kalk                -   kr              2 000 kr    
  Material kostnader                -   kr              2 000 kr    
  Övriga kostnader Lindwallska                -   kr              1 500 kr    
  Avgift fiskekort.se                -   kr              2 497 kr    
  Uthyrning av Lindwallska           5 000 kr              1 000 kr    
          130 900 kr          103 697 kr        27 203 kr
                 
Klubb   arrangemang                -   kr              4 000 kr    
Möten   / Årsmöte                -   kr            25 000 kr    
Ränta   / Avkastning Fond              200 kr                  -   kr    
Resor   / Arvoden                -   kr              1 000 kr    
Tävlingsfiske                -   kr              1 000 kr    
Administration                -   kr              5 000 kr    
Försäkring                -   kr                600 kr    
Lokal   hyra                -   kr                  -   kr    
Internet   / hemsidan                -   kr              3 500 kr    
Övrigt                -   kr              3 000 kr    
                 200 kr            43 100 kr   -    42 900 kr
                 
Investeringar                -   kr              5 000 kr   -      5 000 kr
                   -   kr              5 000 kr    
                 
          147 600 kr          166 212 kr    
                 
2018 års resultat   -   18 612 kr          
               

 

9)         Förslag till stadgeändringar;

Följande föreslås tagas bort ur stadgarna;

            § 3 Tillhörighet

            Föreningen är ansluten till Svenska Castingförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges       Riksidrottsförbund (RF)

            § 18  Ärenden vid årsmötet

            f) Ordförande i ungdomskommittén för en tid av ett år.

            g) Ordförande i sjö kommittén för en tid av ett år.

            h) Ordförande i tävlingskommittén tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

            j) Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte. Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag till ändringar av stadgar skall bifogas kallelse till årsmötet.

 

 Dagordning i enlighet med stadgarna

 

1)     Mötets öppnande.

2)     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)     Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

4)     Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5)     Fastställande av föredragningslista.

6)     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7)     Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för det senaste räkenskapsåret.

8)     Revisorernas berättelse.

9)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

10)  Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år.

11)  Fastställande av ersättningar.

12)  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

13)  Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

14)  Val av

a)     Ordförande för en tid av ett år.

b)    Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.

c)     Halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.

d)    Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.

e)     Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

f)     Ordförande i ungdoms kommitté för en tid av ett år.

g)    Ordförande i sjö kommittén för en tid av ett år. (Ansvarig för Lindwallska sjön)

h)     Ordförande i tävlings kommitté tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

i)      Materielansvarig för en tid av ett år.

j)      Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

k)     Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

15)    Övriga frågor.                                                                                                                          16)        Mötets avslutande.  

 

 

Inga förslag eller motioner från medlemmarna har inkommit till Styreslen enligt stadgarnas tidsaspekt, därför inget att föredraga under denna paragraf.

 

 Klubben bjuder på Kaffe & Frallor.

Välkomna Önskar

Styrelsen, Sportfiskarna Karlskrona