Årsmötesprotokoll 2024-02-27

 

Sportfiskarna Karlskrona (Organisations nr; 835000–5743)

 

Plats:              Tyska Bryggaregården, Karlskrona

Datum;           27 februari 2024.

Tid:                Kl. 18:30 – 19:30

 

Närvarande:   Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

  

§ 1.      Mötets öppnande

 

Ordförande Mats Pettersson förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

Årsmötet beslutade att välja;

 

Ordförande; Mats Pettersson

Sekreterare; Anna Fernberg

 

§ 3.      Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

 

Årsmötet beslutade att välja;

Rickard Johansson & Yvonne Jonsson till protokolljusterare, tillika rösträknare

 

§ 4.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 

Mötet har annonserats enligt stadgarna.

 

-          Via klubbens hemsida.

-          Samt att kallelse har skickat till alla medlemmar via e-post eller via brevpost.

 

Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

 § 5       Fastställande av föredragningslista

           

Beslutad förändring i föredragningslistan;

 

§ 14 Val av;

Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. Borttages i föredragningslistan.

 

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med förslagna justeringar.

 

§ 6       Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 

Verksamhetsberättelsen 2023 föredrogs för mötet av klubbens ordförande Mats Pettersson, den godkändes och lades enligt årsmötets beslut till handlingarna.

 

§ 7.      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskapsåret.

 

Förvaltningsberättelsen för 2023 föredrogs av klubbens ordförande Mats Pettersson. Den godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

 

Revisorernas berättelse för 2023 lästes upp av klubbens ordförande Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra 2023 års resultat i ny räkning.

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2023 ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2023.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2025).

Styrelsens förslag;

 

a.              Seniorer; 450 kr

b.              Juniorer (tom 19 år); 230 kr

c.              Familj; 675 kr

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag, att behålla avgifterna oförändrat från föregående år.

 

§ 11          Fastställande av ersättningar

 

Styrelsens förslag;       

 

a)  Arvoden till styrelsen 2024; 0 kr.

 

b) Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkända av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslås följa Skatteverkets normer för 2024

 

c) Årskort för Lindwallska sjön handhavas till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön och medlemskap i föreningen för 2024.

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

 § 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

  1. Inga motioner har inkommit från klubbens medlemmar. 
  2. Förslag till stadga ändring § 22

§ 22 Revisorer

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 

Förslag till tillägg; Revisons uppdraget skall vara möjligt att upphandlas av en extern auktoriserad revisionsfirma eller auktoriserad revisor för revidering av klubbens ekonomiska förvaltning och räkenskaper, Styrelsen gers i uppdrag att besluta vilken auktoriserad revisionsfirma eller auktoriserad revisor som skall användas för revision av klubbens räkenskaper och förvaltning senast vid ett styrelsemöte i kvartal 4 för verksamhetsåret.         

 

Årsmötet godkände detta förslag, vilket således är beslutat enlig klubbens stadgar. Då detta förslag även godkändes via årsmötet 2023 (För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte.

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

 

Budgeten för 2024 föredrogs av klubbens ordförande Mats Pettersson, och godkändes. Den lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 14.    Val av

 

a) Ordförande för en tid av ett år.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson (omval), till ordförande med en mandattid på ett år.

 

b) Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.

Mötet beslutade att utse Yvonne Jonsson (omval) och Tomas Berglund (nyval) till styrelseledamöter för en mandattid på två år.

Mötet beslutade att utse Mikael Petersson i ett fyllnadsval på ett år.

 

c) Halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.

Mötet beslutade att välja Isak Magnusson och Johan Jonsson som suppleanter för två år.

 

d) Paragraf borttagen enligt beslut under § 5 Fastställande av föredragningslista

 

e) Mötet beslutade att utse Christer Leksell till valberedning för ett år.  Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att försöka hitta ytterligare en ordinarie till valberedningen, samt en suppleant.

 

f)  Mötet beslutade att utse Rickard Johansson som material ansvarig för ett år

e)  Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar och övriga instanser för ett år.

 

§ 15.         Övriga frågor.

 

Klubbens medlem Christer Leksell framförde att medlemsavgifterna och fiskekort (årskort) vid Lindwallska sjön, borde vara i samma nivå för klubbens juniorer.

 

Ordförande Mats Pettersson svarade att fiskekortpriserna för 2024 är fastställda av styrelsen 2023, och att frågan skall återupptagas av den nya styrelsen 2024 för eventuell omvärdering av 2023 års beslut.

 

§ 16.    Mötets avslutande

 

Årsmötet överlämnade en gåva till avgående Sekreterare Anna Fernberg för hennes arbete i föreningen.

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna och förklarade årsmötet avslutat.