Årsmötesprotokoll 2018-03-24

 

Plats:              Tyska Bryggaregården, Karlskrona

Tid:                kl. 19:00 – 20:30

 

Närvarande:     Medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona

  

§ 1.      Mötets öppnande

Ordförande Tommy Ohlin förklarade årsmötet öppnat och häl­sade de närvarande välkomna.

 

§ 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Årsmötet beslutade att välja;

Ordförande; Tommy Öhlin

Sekreterare; Mats Pettersson

 

§ 3.      Val av protokoll justerare, tillika rösträknare.

Årsmötet beslutade att välja;

Anna Fernberg och Björn Nilsson till protokoll justerare, tillika rösträknare

 

§ 4.      Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet har annonserats enligt stadgarna. Via klubbens hemsida. Samt att kallelse har skickat till medlemmar via epost eller via brevpost.  Årsmötet beslöt att förklara mötet behörigen utlyst.

 

§ 5       Fastställande av föredragningslista

Sekreteraren föreslår att följande paragrafer skall borttagas från föredragningslistan enligt styrelsens förslag till årsmötet;

  • § 14

Val av

c)   Halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.

d)  Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.

      f)  Ordförande i ungdoms kommitté för en tid av ett år.

h)  Ordförande i tävlings kommitté tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

 j) Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

 

Årsmötet godkände föreslagna föredragningslistan med föreslagna justeringar.

           

§ 6       Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.           Verksamhetsberättelsen 2017 föredrogs för mötet av klubbens sekreterare, och godkändes och lades enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 7.      Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för senaste räkenskaps året.

Förvaltningsberättelsen för 2017 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 8.      Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2017 lästes upp av klubbens kassör Mats Pettersson. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att fastställa balansräkningen och att överföra årets resultat i ny räkning.

 

§ 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2017 ansvarsfrihet för den tid revi­sio­nen omfattat, d.v.s. verksamhetsåret 2017.

 

§ 10.    Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år (2019).

Styrelsens förslag;

           

            a.  Seniorer; 350 kr

            b.  Juniorer (tom 19 år); 175 kr

            c.  Familj; 500 kr (mini krav; 2 vuxna + 1 Junior, folkbokförda på samma adress)

            Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag.

 

§ 11     Fastställande av ersättningar

Styrelsens förslag;       

 

a)      Arvoden till styrelsen kvarstår till 0 kr.

b)      Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona, föreslårs till 18,50 kr/mil (skall följa skatteverkets normer för 2018).

c)      Årskort för Lindwallska sjön handhaves till samtliga funktionärer i styrelsen, samt för fiskevakter med godkänt förordnande för Lindwallska sjön för 2018.

  

 § 12.   Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

 Styreslen förslag till styrelsens utformning 2018;

 

-    Ordförande

-    Vice Ordförande

-    Sekreterare

-    Kassör

-    Ansvarig Lindwallska sjön

-    2 Ledamöter

 

Årsmötet beslutade enligt Styrelsens förslag gällande utformning 2018.

1. Förslag från styreslens att revisons uppdrag skall inköpas av extern auktoriserad revisonsbyrå för kommande verksamhetsåret.

Mötets beslutade att revision av klubbens räkenskaper skall utföras av revisons firma; För enkelt bolag, med revisor Lennart Månsson, för verksamhetsåret 2018.

 

Förslag till stadgeändringar;

 

Följande föreslås tagas bort ur stadgarna;

       

§ 3 Tillhörighet

Föreningen är ansluten till Svenska Castingförbundet och är därigenom ansluten till          Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

§ 18  Ärenden vid årsmötet

                 f) Ordförande i ungdomskommittén för en tid av ett år.

                 g) Ordförande i sjö kommittén för en tid av ett år.

                 h) Ordförande i tävlingskommittén tillika tävlingsledare för en tid av ett år.

                 j) Ombud samt suppleant till distriktets årsmöte för en tid av ett år.

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte. Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Årsmötet beslutade enligt stadgarna att föreslå dessa stadgeändinringar, och hänför frågan för slutgiltigt beslut vid 2019 årsmöte enligt klubben stadgar.

1. Motioner;

Inga inkomna motioner fanns till behandling.

 

§ 13.    Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.

Budgeten för 2018 föredrogs av klubbens kassör Mats Pettersson, och godkändes, och lades därefter, enligt årsmötets beslut, till handlingarna.

 

§ 14.    Val av

a)      Ordförande för en tid av ett år.

Mötet beslutade att utse Tommy Öhlin (omval), till ordförande med en mandattid på ett år.

b)      Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

Mötet beslutade att utse tre ledamöter för en mandattid på två år.

Anna Fernberg (omval)

Mats Pettersson (omval)

Thomas Berglund (nyval)

 

e)         Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant för en tid av ett år.

Mötet beslutade att utse Yvonne Jonsson som sammankallande i valberedningen, samt Torbjörn Höjer som suppleant.

 

g.) Ordförande i Sjö kommittén för en tid av ett år

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg som Ordförande i Sjö kommittén för ett år.

 

i)  Materialansvarig för en tid av ett år

Mötet beslutade att utse Wayne Holmberg och Anna Fernberg som Material ansvariga för ett år.

 

k.)    Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

Mötet beslutade att utse Mats Pettersson att representera Sportfiskarna Karlskrona i andra föreningar för ett år.

 

§ 15.    Övriga frågor.

 

a)    Diskussion om PH värdet i Lindwallska sjön, och vad som kan göras för att förbättra detta i framtiden. Den nyvalda styrelsen kommer att jobba med åtgärder för att förbättra PH värdet i sjön under 2018.

 

b)   Rickard Johannson frågade om hur längre arrendet för Lindwallska sjön är giltigt. Mats Pettersson svarade att arendeavtalet löper ut 2019-12-31.

 

c)    Torbjörn Höjer frågade om det finns möjlighet att ”logga in” på fiskekort.se för att se vilka som har löst dagskort i Lindwallska sjön. Mats Pettersson skall undersöka om denna möjlighet finns.

 

d)   Mats Pettersson avtacka Niklas Andersson för hans arbete i styreslen med en ”Mörrums tavla”, och önskade han lycka till i framtiden.

 

§ 16.    Mötets avslutande

Mötets ordförande, tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandling­arna och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Vid protokollet: 

 

Mats Pettersson

Sekreterare för Årsmötet